RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEKAZYWANYCH NA POTRZEBY SKORZYSTANIA Z GENERATORA UMOWY POWIERZENIA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej: RODO), WIDI ART SP. z o.o.. z siedzibą w Sierpcu pod adresem ul. Piastowska 4 lok 3,
02-900 Sierpc, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000642112, REGON 365641006, NIP 8133729299 (zwana dalej:
WIDIART), informuje iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest WIDI ART.

2. WIDI ART powołał Inspektora ochrony danych w rozumieniu RODO, z którym można się
skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: IODO@WIDIART.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO, w celu
umożliwienia Tobie lub podmiotowi, który reprezentujesz, zawarcia z WIDIART
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu narzędzia
internetowego – Generatora Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych,
dostępnego się na stronie internetowej https://pomoc.widiart.pl/generator-rodo (dalej
Generator), a także w celu wykonania ciążących na WIDIART obowiązków prawnych,
ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń.

4. Na potrzeby określone w pkt 3 WIDIART będzie przetwarzał twoje dane osobowe
wskazane przez Ciebie w formularzu Generatora, w tym w szczególności imię i nazwisko,
numer PESEL, numer NIP, dane kontaktowe, adres zamieszkania lub adres
prowadzenia działalności gospodarczej.

5. WIDIART jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim:
a. w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych w

pkt 3 Twoje dane osobowe będą przekazane w tym trybie wyłącznie po uprzednim
zawarciu przez WIDIART z podmiotem, któremu dane są przekazywane
(zwanym Podwykonawcą), umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
b. w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym – uprawnionym sądom, organom i instytucjom.

6. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich
danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu
wykonania czynności określonych w pkt 3, w tym w sytuacji, gdy dla wykonania tych czynności
będzie niezbędny udział Podwykonawców WIDIART posiadających siedziby poza
obszarem EOG.

7. Z zastrzeżeniem treści pkt 7a, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny
do skutecznego zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przy użyciu
Generatora, w tym przez czas niezbędny do weryfikacji prawidłowości wskazanych przez Ciebie
danych, nie dłużej jednak niż przez 2 (dwa) miesiące od dnia przekazania przez Ciebie danych
osobowych.
a. Od dnia zawarcia przez Ciebie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
termin i zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Ciebie w trybie
pkt 3 reguluje treść tej umowy oraz treść innych umów określających warunki
korzystania przez Ciebie (przez Podmiot w imieniu którego działasz) z usług
WIDIART, lub treść właściwych przepisów prawa.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby określone w pkt 3 jest dobrowolne.

9. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treści pkt 10
poniżej, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie,
powinieneś skontaktować się z home.pl w taki sposób, w jaki przekazałeś swoje dane, a jeśli to
nie będzie możliwe – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail:
IODO@widiart.pl

10. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz
skorzystanie z innych uprawnień określonych w punkcie 9 przed zakończeniem procedury
zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych przy użyciu Generatora, które doprowadzi
do wyłączenia lub ograniczenia możliwości przetwarzania Twoich danych przez home.pl,
spowoduje przerwanie procedury zawarcia tej umowy przy użyciu Generatora.

11. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu archiwizacji i weryfikacji
prawidłowości podanych danych. Niemniej jednak nie będzie to prowadziło do podejmowania
decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Możesz podlegać decyzji
opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym
profilowaniu, jeśli home.pl będzie do tego uprawniony na podstawie przepisu prawa lub na
podstawie twojej uprzedniej, wyraźnej zgody.