Regulamin serwisu internetowego


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Widi Art media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego www.widiart.pl(zwanego dalej:
„Serwisem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Widi Art media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Definicje

1. Dni robocze- oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Materiały- treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie mogą być dostarczone przez Użytkownika w celu realizacji złożonego zamówienia.
4. Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
6. Strona Internetowa Serwisu- oznacza strony internetowe, pod

którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.widiart.pl.
7. Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
8. Umowa- oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
9. Usługodawca- oznacza Widi Art media sp. z o.o.  z siedzibą w 01-325 Warszawa ul. Mickiewicza 37/58, NIP: 5223194050, REGON: 387704712, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000873248, o kapitale zakładowym w wysokości
20.000 złotych; e-mail: studio@widiart.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
10 Użytkownik- oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu
. Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu
„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej

rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu Internetowego, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 4 Usługi nieodpłatne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;
c) Zamieszczanie opinii.
2. Usługi wskazane w §4 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.
6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
10 Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Usługodawcę,
. Użytkownikom publikacji na Stronie Internetowej Serwisu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących poruszanych zagadnień w ramach Serwisu Internetowego.
11 Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili
. i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika na

Stronie Internetowej Serwisu.
12 Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług
. nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu.

§ 5 Usługi odpłatne i składanie zamówień


1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi odpłatne:
a) Wykonanie strony internetowej;
b) Stworzenie Sklepu Internetowego;
c) Kampania reklamowa;
d) Pozycjonowanie strony internetowej;
e) Copywriting;
f) Indykacja wizualna;
g) Obsługa strony internetowej;
h) Fotografia;
i) Domeny i hosting;
j) Szablony eBay;
k) Google Street View.
3. Użytkownik może składać zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. Usługa wykonanie strony internetowej polega na stworzeniu przez

Usługodawcę strony internetowej na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika, zgodnie z §5 ust. 15 – §5 ust. 18.
5. Usługa stworzenie Sklepu Internetowego polega na stworzeniu przez Usługodawcę Sklepu Internetowego, na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika, zgodnie z §5 ust. 15 – §5 ust. 18.
6. Usługa Kampania reklamowa polega na przeprowadzeniu kampanii marketingowej za pomocą Google ADS, na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika, zgodnie z §5 ust. 15 – §5 ust. 18.
7. Usługa pozycjonowanie strony internetowej polega na pozycjonowaniu podanych przez Użytkownika słów kluczowych na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika, zgodnie z §5 ust. 15 – §5 ust. 18.
8. Usługa copywriting polega na tworzeniu tekstów, artykułów oraz postów, na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika, zgodnie z §5 ust. 15 – §5 ust. 18.
9. Usługa indykacja wizualna polega na tworzeniu wizytówek, ulotek, teczek oraz innych materiałów reklamowych na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika, zgodnie z §5 ust. 15 – §5 ust. 18.
10 Usługa obsługa strony internetowej polega na sprawowaniu opieki nad
. stanem technicznym strony oraz obsłudze technicznej strony internetowej przez czas określony, wskazany Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, zgodnie z wiadomością elektroniczną, o której mowa w §5 ust. 17 Usługa fotografia polega na wykonaniu profesjonalnej sesji reklamowej,
. produktowej, modowej lub korporacyjnej, na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika, zgodnie z §5 ust. 15 – §5 ust. 18.
11 Usługa domeny i hosting polega na zapewnieniu przez Usługodawcę
. hostingu i utrzymania domeny przez czas określony, wskazany Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, zgodnie z wiadomością elektroniczną, o której mowa w §5 ust. 17.
12 Usługa szablony eBay polega na stworzeniu dedykowanych szablonów
. eBay, na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika, zgodnie

z §5 ust. 15 – §5 ust. 18.
13 Usługa Google Street View polega na wykonaniu fotografii 360 (zdjęcia
. sferycznego), na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika, zgodnie z §5 ust. 15 – §5 ust. 18.
14 W celu złożenia zamówienia, Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą za
. pośrednictwem Formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego, lub na adres e-mail podany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik w wiadomości przesyłanej do Usługodawcy, podaje w szczególności: rodzaj usługi, którą jest zainteresowany, spośród usług prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu; a także swój adres poczty elektronicznej, swoje dane teleadresowe oraz opcjonalnie – przesyła Usługodawcy Materiały, służące do realizacji złożonego zamówienia.
15 Po otrzymaniu od Użytkownika drogą elektroniczną wiadomości o której
. mowa w §5 ust. 15, Usługodawca przesyła Użytkownikowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę netto realizacji zindywidualizowanego zamówienia (usługi), możliwe formy płatności i termin płatności, czas trwania umowy, dokładny zakres usługi oraz termin i sposób jej realizacji, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść z tytułu zawartej Umowy. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówioną usługę, a także że w razie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę w pełni, Użytkownik utraci prawo do odstąpienia od Umowy, o ile wyrazi zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
Do wiadomości dołączony jest także szczegółowy opis usługi, w tym wymagania dotyczące sprzętu, jaki będzie konieczny do korzystania z przedmiotu realizacji usługi.
16 Na podstawie podanych przez Usługodawcę w wiadomości e-mail, o której
. mowa powyżej w §5 ust. 17, informacji, Użytkownik może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Usługodawcy, wskazując swoje dane teleadresowe, a także wybraną formę płatności oraz określając, czy wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy (zgodnie z §5 ust. 19 Regulaminu).
17 W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest świadczenie usług,
. Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, wysyłając wiadomość

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.
18 Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika
. oferty zawarcia Umowy.
19 Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez
. Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 20 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa.
20 Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi będącemu
. Konsumentem jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
21 W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie,
. wskazanym w wiadomości e-mail o której mowa w §5 ust. 17 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
22 Na skutek realizacji usługi, będącej przedmiotem zamówienia
. Użytkownika, może dojść do stworzenia przez Usługodawcę utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191 ze zm.), dalej jako Utwór. Warunki udzielenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika licencji do Utworu, określone zostały w §6 Regulaminu.
23 Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty
. elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 6 Licencje

1. Usługodawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, udziela Użytkownikowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu, stworzonego w ramach wykonania Umowy, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera oraz wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania Utworu – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a także udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
c) wykorzystanie Utworu w sieciach bezpośredniego dostępu, takich jak Internet oraz innych sieciach teleinformatycznych, platformach cyfrowych. .
2. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania autorskich praw osobistych Usługodawcy do Utworu, w szczególności jest zobowiązany do każdorazowego oznaczania autorstwa Utworu oraz nie usuwania logotypu Usługodawcy, a także zachowania wszelkich oznaczeń i adnotacji, w szczególności zamieszczenia informacji wskazujących na Usługodawcę jako podmiot autorskich praw majątkowych, zawierających zakaz rozpowszechniania Utworu.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji dotyczących Utworu. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać Utworu do obrotu, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych.
4. Licencja obejmuje prawo do korzystania z Utworu wyłącznie w postaci skompilowanej.
5. Usługodawca oświadcza, iż Utwór może zawierać komponenty open source, przy czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany przez Usługodawcę na etapie przed kontraktowym (przed zawarciem Umowy) o rodzajach takiej licencji oraz o szczególnych warunkach licencyjnych w odniesieniu do Utworu, mającego powstać w wyniku realizacji konkretnego zamówienia, złożonego przez Użytkownika.

§ 7 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy: studio@widiart.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,

o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
9. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi odpłatnej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§ 9 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie dostarczanych przez niego Materiałów

1. Użytkownik oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczane przez niego Materiały;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach dostarczanych Materiałów, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
2. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania Materiałów służących do realizacji złożonego zamówienia, które zawierają informacje dotyczące danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniają wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

§ 10 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Użytkownik oświadcza, że:
a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Użytkownik nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Serwisu.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 13 Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie

usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.
6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2019 r.