Regulamin hostingu

Regulamin hostingu 20.11.2019 roku

1. Regulamin świadczenia usług zakładania oraz użytkowania serwerów wirtualnych.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Widi Art media sp. z o.o.
o.o. zwanym dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem.
3. Z chwilą zarejestrowania i opłacenia konta serwera wirtualnego na platformie hostingowej,
Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży
usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę Widi Art media  zwaną dalej
Operatorem, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z
jego usług.
2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
3. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
4. Rejestracja konta serwera wirtualnego, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem,
jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.
5. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu
postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3 Rejestracja konta Serwery Wirtualne

1. Aby zarejestrować konto serwera wirtualnego, należy wypełnić odpowiedni formularz
znajdujący się, na właściwej dla danego pakietu usług, stronie internetowej Operatora,
podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
2. Pełna aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe
Operatora. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament.
3. Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Operator blokuje konto, jeśli Operator nie otrzyma
potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usunięte, a umową
z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.
4. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje
natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie jego ważności.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki,
poczta, operatorzy domen itp.).

§ 4 Rejestracja dożywotniego konta www

1. Aby zarejestrować dożywotnie konto serwera wirtualnego, należy wypełnić odpowiedni
formularz znajdujący się, na właściwej dla danego pakietu usług, stronie internetowej
Operatora, podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia
faktury VAT.
2. Aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu. Konto pozostaje aktywne
dożywotnio.
3. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty konto zostaje uruchomione na
dożywotni okres ważności.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki,
poczta, operatorzy domen itp.).
5. Operator zastrzega sobie możliwość zakończenia udzielania usługi dożywotniego konta www.
W takim przypadku Abonent jest o tym fakcie informowany z 3 miesięcznym wyprzedzeniem,
a kwota opłaconego abonamentu jest zwracana w całości kanałem płatności, którym została
dokonana opłata faktury za usługę.

§ 5 Rejestracja domen

1. Możesz zarejestrować dowolną ilość domen w promocyjnej cenie.
2. Do każdej domeny Użytkownik ma prawo do kodu Auth-Info, bez względu na dodatkowe
warunki

§ 6 Opłaty abonamentowe

1. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie
oznaczonym na fakturze.
2. Abonent otrzymywać będzie w zależności od umowy abonenckiej fakturę VAT lub paragon.

§ 7 Obowiązki Abonenta

1. Pakiety usług serwowanych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi
użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w
szczególności:
2. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla
każdego pakietu usług.
3. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu
i naruszanie zasad współużytkowania zasobów
5. Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.

§ 8 Odpowiedzialność Abonenta

1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze
wirtualnym.
2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym
udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym.
3. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści wiralowych
lub pornograficznych oraz treści niezgodnych z polskim prawem.
4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców
(zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) w tym
zabronione jest masowe wysyłanie tzw. „Zapytań o wyrażenie zgody”.
5. Abonent posiadający dostęp do usługi „SSH” i/lub powłoki „RDP” jest w pełni odpowiedzialny
za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady.

§ 9 Zakres odpowiedzialności Operatora

1. Operator zobowiązuje się do:
a) stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i
nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest
jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 95% w skali
roku.
b) Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w
przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego
podzespołu.
c) poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności
czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
a) nieprawidłowego użytkowania kont
b) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania
Regulaminu przez Abonenta
c) Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na
serwerach Operatora.

§ 10 Kopie bezpieczeństwa

1. Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników (serwerów VPS, serwerów
wirtualnych) z cyklicznością do 7 dni wstecz. Wydanie kopii bezpieczeństwa danych Abonentowi jest odpłatne.
2. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa (wyjątkiem są
usługi uregulowane odrębnymi umowami).
3. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie.
4. Kopie bezpieczeństwa Abonent powinien przechowywać na lokalnym komputerze

§ 11 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

1. Umowa Abonencka może być rozwiązana:
2. Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres bok@WIDIART.pl oświadczenia Abonenta o
rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.
3. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu
płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku Klientów
posiadających podpisaną umowę.
4. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności,
w przypadku klientów, którzy nie mają podpisanej umowy.
5. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim
powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy,
lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci – ze skutkiem natychmiastowym.
6. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.

7. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy Widi Art media –
Host

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych
użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi
przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres
abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się
bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytkowników sieci.

§ 12 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawią z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta”
2. Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta – użytkownik ma prawo odstąpić od
umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w
formie pisemnej (email/ticket/list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
3. Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny (rejestracja
domen, aktywacja serwerów VPS i serwerów wirtualnych, aktywacja certyfikatów SSL)
użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w
zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)
4. Dokonując zamówień w serwisie Widi Art media użytkownik wyraża zgodę
na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego